USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

PRAWO PRACY

W zakresie prawa pracy zapewniamy profesjonalną pomoc w sprawach o:

  • wynagrodzenie za pracę, w tym także w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta,
  • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
  • w razie niezgodnego z prawem lub bezpodstawnego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę lub rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia dochodzimy przysługujących pracownikom uprawnień w postaci przywrócenia pracownika do pracy , wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, odszkodowania,
  • naruszenie przez pracodawcę praw pracownika,
  • szkody wyrządzone przez pracownika w mieniu pracodawcy (umyślne i nieumyślne), szkody wyrządzone w mieniu powierzonym, okoliczności zmniejszające i wyłączające odpowiedzialność pracownika,
  • skutki naruszenia odpowiedzialności porządkowej przez pracownika,
  • świadczenie przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności o pracy (choroby, wypadki w drodze do/z pracy),wysokość i wypłatę odpraw rentowych, emerytalnych i pośmiertnych,
  • dyskryminację i mobbing w miejscu pracy.

kirp