USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

PRAWO RZECZOWE

Kancelaria Promis Lex prowadzi sprawy dotyczące nabycia, utraty, obciążenia i ochrony własności, posiadania, służebności i in. Ponieważ gro czynności z zakresu prawa rzeczowego dotyczy nieruchomości, które przedstawiają znaczną wartość majątkową, ważne jest, aby dokonać ich z najwyższą starannością i zgodnie z wymogami prawa. Pomagamy naszym Klientom zarówno na etapie przygotowania zakupu nieruchomości, jej zbycia, obciążenia np. hipoteką, a także w przypadku naruszenia praw przez osobę trzecią.

Kancelaria Promis Lex świadczy usługi w zakresie:

  • postępowania w przedmiocie nabycia (w tym także w drodze zasiedzenia) lub utraty prawa własności,
  • wykonywania prawa własności przysługującego kilku osobom, rozporządzania udziałem we wspólnym prawie, rozliczeń nakładów poczynionych na rzecz, a także w zakresie zniesienia współwłasności,
  • ochrony prawa własności, w przypadku jego naruszenia przez osobę trzecią, w zależności od sposobu naruszenia, możemy żądać zaniechania naruszenia własności lub jej zwrotu, gdy zostaliśmy pozbawieni władztwa nad rzeczą; prawo własności może zostać naruszone także przez pośrednie działalnie sąsiadów przez czynniki takie jak hałas czy zapach,
  • użytkowania wieczystego, w tym w zakresie wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości,
  • ustanowienia oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu, użytkowania, służebności.

Pomagamy naszym Klientom w sprawach dotyczących w regulacji stanów prawnych nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych przez Skarb Państwa nieruchomości, odszkodowań od gminy z tytułu bezumownego zajmowania lokalu przez najemcę z orzeczoną eksmisją do lokalu socjalnego, roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nieruchomości, odszkodowań z tytułu służebności przesyłu (linie energetyczne, przesyłowe, wodociągi, gazociągi), roszczeń z tytułu najmu i dzierżawy, eksmisji i zapłaty z tytułu zaległości czynszowych.


kirp